Merkez Bankası, ödeme işlemlerinde kripto para kullanımını tamamen yasakladı

Resmi Gazete’de 16 Nisan gecesi yani bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların ‘Kullanılmamasına Dair Yönetmelik‘ine göre, 30 Nisan 2021’den itibaren kripto para ile ödeme ve ödemeye aracılık hizmetleri resmi olarak tamamen yasaklandı.

Kısacası kripto paranız ile Türkiye sınırlarında ödeme alamayacak veya bir kuruma ödeme yapamayacak, ve bu alanla ilgili ürün/hizmet geliştiremeyeceksiniz. Merkez Bankası bu noktada merkeziyetsizliğin önüne geçmek istiyor. Ayrıca Merkez Bankası’na tabii olan ödeme ve elektronik para kuruluşları da bu ödeme hizmetiyle ilgili bir ürün/hizmet çıkaramayacak. Bankalar, Papara vb. kuruluşlar yakında kripto para borsalarına para transfer hizmetini durdurabilir. Bu noktada da aslında bir belirsizlik var.

Ayrıca bu yasaklamaların ardından diğer bir konuda, kripto para kazançlarına yakında bir vergilendirme uygulanır mı? Eğer uygulanırsa bu demek olurki kazançların resmi olarak kabul gördüğü anlamına gelir. Peki bu gece yayımlanan yasağa göre de kripto paralar ödeme aracı olarak kullanılamayıp, sadece al-sat kar et gibi etken olarak mı hayatımızda kalacak? Vergilendirme ile kabul görse de girişimciler bu alanda yeni bir ödeme hizmeti geliştiremeyecek.

Farklı bir konuya değinmek gerekirse; Kripto paraların merkeziyetsiz varlıklar olduğunu dile getiriyoruz. Bu durumda devlet nasıl takip edecek? Kripto para borsaları üzerinden alım-satım işlemleri yaparken, şu an için resmi banka hesaplarımızı veya Papara gibi ödeme kuruluşlarını kullanıyoruz ve bu yapılar Merkez Bankası’na bağlı olduğundan Merkez Bankası takibini kolay bir şekilde yapabilir. Yani dolayısıyla vergilendirme veya yasaklama olursa da buralardan hızlı bir şekilde müdahale edebilir. Merkeziyetsiz desek de reel paraya çevirme noktasında bu kuruluşlara ihtiyacımız var.

Dünya’da Coinbase’in resmi olarak kabul görüp dün Amerika’da halka arz edilmesinden, Tesla’nın bitcoin ile ödeme kabul etmesinden sonra Türkiye’de bu gelişmelerin yaşanması, bu alana yönelik yatırımcıyı nasıl etkileyecek gerçekten soru işareti olarak aklımızda kalıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik:

16 Nisan 2021 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Güncel İçerikler