Değerli girişimci; konunun detaylarını, başvuru koşullarını, verilen destek, hibe, teşvik ve geri ödemeli kredilerin neler olduğunu bir sonraki yazılarımda detaylı bir şekilde anlatacağım.

Ancak bundan önce bir indeks oluşturursam doğru sonuca daha rahat ulaşacağını düşündüm. Belki senin girişiminin ana kaynağı ekonomi bakanlığındadır ya da belki Avrupa Birliği fonlarında olabilir.

Avrupa Birliği Hibe Fonları

İlk bakışta çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünen AB Hibe fonları 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Asosiye ülkeler ve Üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.

Türkiye’nin de 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Detaylı bilgi: http://www.ua.gov.tr/

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://www.fp7.org.tr/

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=34

Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49618&l=1

Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49616&l=1

Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Destekleri

Ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK; çeşitli alanlarda teknolojik yatırımlar, inovasyon, AR-GE gibi faaliyetlere önemli ölçüde teşvikler vermektedir.

Ulusal Destek Programları

 1. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
 2. 1301 Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 3. 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 4. 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 5. 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 6. 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 7. 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 8. 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 9. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 10. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 11. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 12. 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 13. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.

 1. Ar-Ge Proje Destekleri
 2. Çevre Proje Destekleri
 3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

Detaylı bilgi: http://www.ttgv.org.tr/tr

TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği)

Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına  üye  küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliği, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği’nin öncülüğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

 1. İşletme Kredisi
 2. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
 3. Tesis Kredisi
 4. İstihdamı Destekleme Kredisi
 5. Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi
 6. İskonto Kredisi
 7. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
 8. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
 9. Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

Detaylı bilgi: http://www.teskomb.org.tr/index.asp

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 1. Tarımsal Destekler
 2. Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
 3. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 4. Sertifkalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri
 5. Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
 6. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 7. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 8. Hayvancılık Desteklemeleri

Detaylı bilgi: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri

2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Dış Ticaret Bakanlığı lağvedilmiş yerine Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur. Kobilere adeta can damarı olan Ekonomi Bakanlığının destekleri nitelik ve nicelik olarak günden güne artmakta ve talep görmektedir. Bir sonraki yazımızın da ilk incelenecek dalıdır.

 1. İhracat Destekleri
 2. Yatırım Destekleri
 3. Hizmetler Sektörü Destekleri

Detaylı bilgi: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler?_afrLoop=587156676284152&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ng8c7qh28_158#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dng8c7qh28_158%26_afrLoop%3D587156676284152%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dng8c7qh28_319

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programın Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği: 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir

Sodes T.C Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı: 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

Detaylı bilgi: http://www.sodes.gov.tr/SODES.portal

Diğer Kurumlar;

Türk Eximbank: İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir. Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır

Mikro Kredi (TGMP): Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikrokredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

KGF Kredi Garanti Fonu

Amaç: KGF’nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;

Kredi piyasasının etkin çalışmasını,

KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,

KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,

KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,

Girişimciliğin desteklenmesini,

KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,

Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedeflemiş olmaktadır ki, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikleri arasındadır.

Detaylı bilgi: http://www.kgf.com.tr/index.php

KOSGEB Destekleri

Kosgeb deyince orada bir durmak lazım, hatta ilk planda baktığımızda Ülkemizde Hibe,Teşvik,Destek dediğimizde ilk aklımıza gelen kurum Kosgebdir.

Peki nedir bu Kosgeb?

Uzun adıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan Kosgeb Hibe ve Teşviklerin uygulanması noktasında bir yandan bakınca itici güç bir yandan bakınca da lokomotif görevini görmektedir.

Kosgebden destek kullanmanız için her hangi bir yere para ödemenize gerek yoktur. Kurumun internet sitesinden, çağrı merkezinden ve ilgili başvuru birimlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Önümüzdeki makalelerimizin temelini oluşturacak olan Kosgeb desteklerine pek yakında değineceğiz.

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştır. Temel amacı bölgesel ekonomik dezavantajları en aza indirmek ve ulusal gelişmeyi sağlamaktır. Bu amaçla KOBİ’lere yılın belli dönemlerinde “proje teklif çağrısı“ yöntemiyle hibeler vererek, projelerini hayata geçirmelerini sağlamaktadırlar.

İşkur Destekleri

Özellikle 2003 yılında topyekün kalkınma hedefiyle kabuk değiştiren İşkur bugün işletmelerin en önemli istihdam kaynağı olmakta ve sürekli eğitim faaliyetleriyle çalışanların eksiklerini gidermektedir.

Desteklerden bazıları:

 • Mesleki Eğitim
 • İşsizlik Maaşı
 • İşbaşı eğitim programları
 • Genç ve kadın istihdamı teşviği.

11 YORUMLAR

 1. işletmenin geliştirilmesi ve aktivite alanarının oluşturulması ayrıca sportif ve bilişsel gelişim çalışmalarının yapılandırılmasıyla ilgili. Çalışanların maaş ssk ödemelerinin gerçekleştirilmesine yönelik teşvik ve destek kredilerine ihtiyacımız vardır

 2. İmalatı geliştirmeye yönelik, adımlar atmak için büyük bir tesise ve güçlü bir desteğe ihtiyaç vardır. Aynı zamanda kendi işinde uzman personelimizle daha çok istihdam yaratmak için, eğitim bantları kurmaya ihtiyaçımız vardır, bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yaşam alanları kurmaya, ve işlerine daha mutlu gelip gitmeleri için, onlara sosyal aktivitelere dahil etmemiz lazım.

 3. Devlet destekleri ve proje danışmanlığı, adından da anlaşılacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı devlet kurumlarının ve diğer dış kaynaklı AB ve kaynak fonlarının girişimcilerin, KOBİ’lerin, yatırımcıların, STK’ ların iş fikirlerini projelerini gerçekleştirmek adına destekler verilerek mali açıdan daha rahat şekilde projelerini gerçekleştirme imkânı verilmesidir. Fikirlerin doğru yönlendirilmesi ve alınacak uygun destek konusunda hizmet veren meslek grubuna devlet destekleri proje danışmanlığı denilmektedir. Başta ülkemizde ve bölgemizde bu konuya olan ilginin ve bilinirliğinin ne boyutta olduğu konusunda hibe projeleri hazırlayan asistanlar ve uzmanlar hakkında bilgi verelim.
  Ülke genelinde kurumsal yapıya ulaşmış firmalarımız ve fikirleri olan girişimcilerimiz bu konularda bilgi sahibidirler, hatta bazı firmaların bünyesinde dışarıdan danışmanlık firmalarından destek almak yerine kendi bünyelerinde bu konularında tecrübeli personelleri istihdam ederek destek unsurlarını göz önünde bulundurarak yatırımlarına bilinçli olarak yön vermektedirler.
  Türkiye’de ise bu konudaki desteği bölgenin yatırımcıları ve girişimcileri genellikle ticaret ve sanayi odaları ve Siadlardan destek almaktadırlar. Bazı kurumsal firmalarımız ise Ankara ve İstanbul merkezli danışmanlık firmalarından destek almaktadırlar. Ancak şehir dışından alınan hizmetlerde birebir yüz yüze görüşme olanaklarının kısıtlı olması sebebiyle de tam olarak sağlıklı olmamaktadır. Şehrimizin insanlarının özelliklerinden dolayı temkinli yaklaşım içerisinde olması ve bu konuların yeni olması tam olarak bilgi sahibi olmaması sebebiyle destekler konusunda mesafeli davranmayı tercih etmektedirler. Ancak doğru bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin yapılması ile bölge girişimcilerinin de daha başarılı adımlar atacağına eminiz.
  Bir de devlet hibe destekleri danışmanlığı ve proje yazarlığı arasındaki farklar ve benzerliklerinden bahsedelim. Proje danışmanlığı tüm destek unsurları hakkında detaylı bilgi ve tecrübeye sahip kişi ve kuruluşlardır. Tüm kurumlarının destekleri hangi koşulları için verildiği hakkında zaman ve prosedürler hakkında bilgiye ve kurumların yapısını bilen kişilerden oluşmaktadır. Hem de proje yazarlığı hibeler konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. Destek danışmanlığı sadece hibe duyuruları için danışmanlık yapmak değil teşvik, kredi ve diğer destek unsurları hakkında da bilgiye sahip olmalıdır.
  Proje yazarlığı ise proje döngüsü eğitimi almış yayınlanan hibe çağrılarına uygun projeler hazırlayan kişi ve gruplardan oluşan son dönemde yayılmış meslek gruplarındandır. Genellikle AB hibe fonları ve kalkınma ajansı, ipard programları için hazırlanan projelerde görev alırlar. Başarılı proje yazarı olmak için kurumlar tarafından yayınlanan çağrı rehberleri iyi şekilde anlamış olmalı edebiyat bilgisinin iyi derecede gelişmiş olması, sade ve anlaşılır dil kullanması, proje konusunu oluşturarak çıktının sağlanması için var olan soruna çözüm yollarının mantıklı ve uygulanabilir şekilde çözüm yolları oluşturan meslek grubudur. Yaptığım araştırmalar sonuncunda da henüz proje yazarlığının ülkemizde tam olarak oluşmadığını ve proje hazırlayan belediyelerimizin, odalarımızın, derneklerimizin bu konuda tam olarak aktif rol oynamadığını proje yazarı olarak görev yapan personelinde henüz tam olarak bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Türkiye’de imzalanan hibe sözleşmelerindeki rakamlarda bu oranın henüz çok az olduğunu gösteriyor.
  Peki bu destekler konusunda Türkiye’de durum ne boyutta birazda onlardan bahsetmekte fayda var.
  Destekler konusunda öncelikli olarak en revaçta olan KOSGEB kobi projeleri ve yeni girişimcilik eğitimleridir. Bir çok kurum tarafından verilen bu eğitimler yeni girişimciler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin ekonomisine katma değerine artı değer sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bölgelerde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları da son yıllarda ciddi boyutlarda hibe destekleri ilan etmeye başlamışlardır
  Hibelerin teşviklerin, desteklerin bölgemizin daha fazla yararlanması ülkemiz ekonomisine ve işgücü istihdamının gelişmesine büyük katkı sağlayacağına nice fikirlerin gelişerek ve gerçekleştirilerek birçok başarılı projelere imza atacağını inanıyoruz.

 4. Farklı bir fikir için amerikayımı keşfedelim kuruluş sebebibizin dışında gösterdiğiniz başarılar için tebrik ederim. Birde amacınıza uygun roller alsanız belki oscar alırsınız. İyi çalışmalar…

 5. Global düşünceli projem mövcut. Bu projemii turkiyeden başlama konusunda keskin kararım var. Amma proje kurma ve kalkınması için bir beceriyim yok. TC Devlet ve ya stk kurumlarının desteği yalnızca TC vatandaşları içinmi? onu analaya bilmiş deyilim. Bu projemi hayata keçirmek için destek verecek birini arıyorum

 6. Merhabalar
  2015 den bu güne üzerinde durduğum ve olumlu sonuca ulaştığım 5 projem var. 1 asenkron jeneratör bilindik indüksiyon motorundan ve motorun yapısını hiç değiştirmeden (motorsuz – yakıtsız ve neodium mıknatıs olmadan dk 120d ile min. 2 max 10kw) 2 dizel motorlar için %60 tasarruf cihazı 3 benzinli araçlar için %80 tasarruf cihazı 4 hibrit ve elk. araçlar için sonsuz enerji modülü. ve son olarak elk. tarım aletleri (patoz -harman mak.) herbirinden %100 sonuç alıp defalarca testlere tabii tutup pozitif sonuç aldık. projelerimizi dahada geliştirmeye çalıştık olumlu sonuç alamadık buradan belirtemeyeceğimiz tepkiler aldık. Bu projeler serbest ise bir yatırımcı yardımcı arıyoruz serbest değil isede bu konuda bilgi istiyoruz teşekkürler.